Cộng Đồng Học Sinh Trường THPT Trần Phú - Quảng Nam

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn học sinh trường THPT Trần Phú - Quảng Nam!!

* Nơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm học tập và các vấn đề đang được quan tâm của giới teen!!!
 * Các bạn hãy đăng ký nếu chưa có tài khoản hoặc đăng nhập để được sử dụng tất cả các chức năng của diễn đàn nhé.

Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn ghé thăm.

Chúc các bạn vui vẻ! Ban Quản Trị
Cộng Đồng Học Sinh Trường THPT Trần Phú - Quảng Nam


  [Chia Sẻ] View topic dọc + thanh level + nút thank - tùy người cảm nhận

  Share
  avatar
  Lê Trang Thái
  Mem Hàng Đầu
  Mem Hàng Đầu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 23
  Sinh Nhật : 17/08/1994
  Tài Năng : 73
  Points : 1573


  :

  [Chia Sẻ] View topic dọc + thanh level + nút thank - tùy người cảm nhận

  Bài gửi by Lê Trang Thái on Thu Jun 09, 2011 3:21 pm

  ......Đây là view_topic của mình dùng lúc trước, nhưng thay skin nên thay luôn view_topic. Bạn nào thích thì lấy về mà dùng

  Thay hết vào view_topic nhé!!
  Code:
  <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
      $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
      addthis_close();
      addthis_close();
      }
      });
      });
      //]]>
      </script>

      <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
      <span class="nav">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
      <!-- END switch_user_authreply -->
      </span>
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="#bottom"> <img src="http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/buttons/firstnew.gif"</a>
      </span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
      <span class="gensmall bold">
      <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
      |
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
      //]]>
      </script>
      </span>
      </td>
      </tr>
      </table>

      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td width="9%" class="noprint"><font color="#FFFFFF"><b>Tiêu
      đề</b></font></td>
      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"> <h1 class="cattitle">
      <font color="#FFFFFF"> <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE} <!-- google_ad_section_end --> </font></h1></td>
      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
      </tr>
      </table>
      </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->
      <tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

      <span class="postdetails poster-profile">

      <table id="table2" width="185" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign=top>
      <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
      <div align="center">


      <td class="alt2">
      <table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
      </table><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
      <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
      <td width="62" height="42" valign="top">
      <p align="center"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></p>
      <span class="postdetails poster-profile">

      <table border="0" width="1%" id="table13">
      <tr>
      <td>

      <p align="center">

      <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"><font size="2"></font></a></p>
      <p align="center">

      <strong>
      <font size="2"> </font></strong><font size="3"><span class="postdetails poster-profile"><img src=http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/57/41/lastpo10.gif></span><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong><span class="postdetails poster-profile"><img src=http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/57/41/lastpo10.gif></span></font><span class="smallfont"><font size="3"><br>
      {postrow.displayed.RANK_IMAGE}</font>
      </span><span class="postdetails poster-profile">
      <!-- BEGIN-----AVATA --><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
      <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      </tr>
      <tr>
      <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
      <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
      {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
      </td>
      <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      </tr>
      <tr>
      <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      </table>
      <!-- ENDE-----AVATA -->
      <table cellspacing="0"
      cellpadding="0"><tr><td style="background: #ededed url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) ;
      height: 16px;
      width: 64px;
      border: 0px;
      ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table></span></p>
      <p align="center">

      <span class="smallfont"><!-- BEGIN profile_field --><font size="2">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
      <!-- END profile_field -->

      <!-- sig -->
      <div>
      <fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Tài năng của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
      <font color="blue">Người này hiện đang:</font>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}
      <br/>Level: <span style='font-weight:bold; color:crimson'>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</span><br/>
      <span style='font-size:7pt; color:gray'>Danh vọng:{postrow.displayed.POSTER_POSTS}%/{TOTAL_POSTS}%</span><br/>
      <div style='width:120px;align:center'>
      <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
      <tr>
      <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
      <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/orange.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS}"%' height='9' alt='' /></td>
      <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
      </tr>
      </table>
      </div>
      <span style='font-size:7pt; color:gray'>Tài năng:{postrow.displayed.POSTER_AGE}%/100%

      <div style='width:120px;align:center'>
      <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
      <tr>
      <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
      <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/green.gif' width="{postrow.displayed.POSTER_AGE}%" height='9' alt='' /><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
      <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
      </tr>
      </table>
      </div>
      <br/>
      </fieldset></div>
      <!-- / sig -->


      {postrow.displayed.POSTER_RPG} </font>
      </span></p></td>
      </tr>
      </table>
      </span>


      </td>
      <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>

      </tr>
      </table>      </div>
      </td>
      </tr>
      </table>
      </span>


      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
      </tr> <tr>
      <td class="hr">
      <hr />
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td>
      <span class="postbody">
      <!-- google_ad_section_start -->
      <div align="left">
      <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
      <tr>

      <div class="posts"><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
      <tr>

      <td style="padding: 0px; width: 1%;"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);" width="100%"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px;" width="1%"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr><tr><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); width: 1%;"> </td><td style="padding: 0px;" width="100%">


      <div class="posts">
      {postrow.displayed.MESSAGE}</div>
      </td>
      <td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);"></td></tr><tr><td style="padding: 0px;" valign="top"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);"><img valign="left" alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="float: right;"></td><td style="padding: 0px;" align="right"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      </tr>
      </table></div>

      <p>
      <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
      width="500" height="23"></p>
      <br><marquee width="100%" height="100%" behavior="scroll" scrollamount="4" direction="left" Monmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()'>
      <center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0" >
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/t.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/h.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/p.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/t.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/-.gif" border="0" >
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/p.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/h.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/o.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/n.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/g.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/-.gif" border="0" >
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/d.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/i.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/e.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://taochu.com/gen/cool/23/n.gif" border="0" width="40" height="26">
      <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></center></marquee>

      <div class="signature_div">
      {postrow.displayed.SIGNATURE}
      </div>
      </div>
      <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
      <p>
      <strong><font color=#00bfff><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_latest_reply.gif>Hãy cảm
      ơn bài viết của {postrow.displayed.POSTER_NAME} bằng cách bấm vào "</font></strong><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="82" height="17"><strong><font color=#00bfff>" nhé!!! </font></strong>
      <br>
      <tr>
      <td>
      </td>
      </tr>

      </td>
      </tr>
      </table>
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
      <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
      <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <hr>
      <p align="right">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
      {postrow.displayed.THANK_IMG}
      {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
      {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
      {postrow.displayed.EDIT_IMG}
      {postrow.displayed.DELETE_IMG}
      {postrow.displayed.IP_IMG}
      {postrow.displayed.REPORT_IMG}
      <!-- BEGIN switch_vote_active -->

      <!-- BEGIN switch_vote -->

      <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
      <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" ></a>

      <!-- END switch_vote -->


      <!-- END switch_vote_active -->
      </table>

      </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
      </table>
   

      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
      <td class="postdetails {postrow.displayed.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.displayed.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="2" height="28">
      <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td width="9%" class="noprint"><font color="#FFFFFF"><b>Tiêu
      đề</b></font></td>
      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title">
      <font color="#FFFFFF"><a name="bottomtitle"></a></font><h1 class="cattitle">
      <font color="#FFFFFF">{TOPIC_TITLE}</font></h1></td>
      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
      </tr>
      </table>
      </td>
      </tr>
      </table>

      <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
      <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
      <font size="2" face="tahoma" color="green"><center>
      <div align="center">
      <center>
      <table id="table16">
      <tr>
      <td>
      <center>
      <img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif></center>
      <textarea style="background: #2D2D2D url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);color: #0033FF;font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;" rows="2" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()"> {TOPIC_TITLE} - http://www.teenb9no1.mygoo.org{TOPIC_URL} Đây là một bài viết hay mà mình muốn gửi đến các bạn. Hãy ủng hộ nhé ^^!!!</textarea></center></td>
      </tr>
      </table>
      </center>
      </div>
      <div align="center">
      <center>
      </center>
      </div>
      <div align="center">
      <center>
      <img border="0" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif " width="463" height="97"></center>
      </div></font></center>
      <font size="2" face="tahoma" color="red"><b>.::Host up ảnh miển
      phí: <strong><font size=1>
      <a target="_blank" href="http://upanh.com/"><font color=#00bfff><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click
      here!</font></a></font></strong> - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn
      :
      <a target="_blank" href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><strong>
      <font color=#00bfff size="1"><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click
      here!</font></strong>
      </a>::.</b></font><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><a name="quickreply"></a>{QUICK_REPLY_FORM}

      <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
      <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
      <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
      <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
      <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
      <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
      <!-- END show_permissions -->
      </tr>
      </table>
      </td>
      </tr>
      </tbody>
      </table>
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
      <tbody>
      <tr>
      <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
      </tr>
      </table>
      </td>
      </tr>
      </tbody>
      </table>
      </td>
      </tr>
      </table>

      <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
      <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
      <span class="nav">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
      <!-- END switch_user_authreply -->
      </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
  :hay:


  Được sửa bởi ThaiKeyboard ngày Tue Oct 04, 2011 4:18 pm; sửa lần 1.


  -----------------* Chữ * Ký *-----------------


  Cấm spam dưới mọi hình thức

  Học Bài ùi!
  Nháy Mắt [You must be registered and logged in to see this link.] | study | [You must be registered and logged in to see this link.] | geek | [You must be registered and logged in to see this link.]  Yêu thế
  avatar
  thienan
  Bắt đầu tìm hiểu
  Bắt đầu tìm hiểu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 47
  Sinh Nhật : 01/03/1970
  Tài Năng : 0
  Points : 1

  Re: [Chia Sẻ] View topic dọc + thanh level + nút thank - tùy người cảm nhận

  Bài gửi by thienan on Wed Jun 22, 2011 1:55 pm

  cảm ơn bạn nhìu
  avatar
  Pé Sam
  Bắt đầu tìm hiểu
  Bắt đầu tìm hiểu

  Giới tính : Nữ
  Tuổi : 22
  Sinh Nhật : 06/06/1995
  Tài Năng : 0
  Points : 1

  Re: [Chia Sẻ] View topic dọc + thanh level + nút thank - tùy người cảm nhận

  Bài gửi by Pé Sam on Mon Jul 04, 2011 8:27 pm

  sao ko thấy link hả bạn
  avatar
  Lê Trang Thái
  Mem Hàng Đầu
  Mem Hàng Đầu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 23
  Sinh Nhật : 17/08/1994
  Tài Năng : 73
  Points : 1573


  :

  Re: [Chia Sẻ] View topic dọc + thanh level + nút thank - tùy người cảm nhận

  Bài gửi by Lê Trang Thái on Mon Jul 04, 2011 9:07 pm

  Pé Sam đã viết:sao ko thấy link hả bạn

  Link j, code chứ, nó bị ẩn rồi, bạn làm ơn trả lời để thấy code nhé!! Thông cảm!! Cười


  -----------------* Chữ * Ký *-----------------


  Cấm spam dưới mọi hình thức

  Học Bài ùi!
  Nháy Mắt [You must be registered and logged in to see this link.] | study | [You must be registered and logged in to see this link.] | geek | [You must be registered and logged in to see this link.]  Yêu thế
  avatar
  tykute1412
  Bắt đầu tìm hiểu
  Bắt đầu tìm hiểu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 27
  Sinh Nhật : 14/12/1990
  Tài Năng : 0
  Points : 1

  Re: [Chia Sẻ] View topic dọc + thanh level + nút thank - tùy người cảm nhận

  Bài gửi by tykute1412 on Sat Oct 01, 2011 8:56 pm

  hjc hjc phai tra loi moi thay dc ta Cắn móng tay
  avatar
  blackcatyb
  Bắt đầu tìm hiểu
  Bắt đầu tìm hiểu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 27
  Sinh Nhật : 01/01/1991
  Tài Năng : 0
  Points : 1

  Re: [Chia Sẻ] View topic dọc + thanh level + nút thank - tùy người cảm nhận

  Bài gửi by blackcatyb on Sun Oct 02, 2011 8:04 pm

  Dừng ngay Vỗ Tay Không đồng ý Ngạc nhiên ThaiKeyboard .
  avatar
  teenyeu
  Bắt đầu tìm hiểu
  Bắt đầu tìm hiểu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 25
  Sinh Nhật : 17/09/1992
  Tài Năng : 0
  Points : 1

  Re: [Chia Sẻ] View topic dọc + thanh level + nút thank - tùy người cảm nhận

  Bài gửi by teenyeu on Tue Oct 04, 2011 4:03 pm

  sao bạn làm đc cái phải trả lời mới đc xem bài vậy,chỉ với
  avatar
  Lê Trang Thái
  Mem Hàng Đầu
  Mem Hàng Đầu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 23
  Sinh Nhật : 17/08/1994
  Tài Năng : 73
  Points : 1573


  :

  Re: [Chia Sẻ] View topic dọc + thanh level + nút thank - tùy người cảm nhận

  Bài gửi by Lê Trang Thái on Tue Oct 04, 2011 4:17 pm

  Không hỏi ở topic người khác. Mở ẩn. Closed topic


  -----------------* Chữ * Ký *-----------------


  Cấm spam dưới mọi hình thức

  Học Bài ùi!
  Nháy Mắt [You must be registered and logged in to see this link.] | study | [You must be registered and logged in to see this link.] | geek | [You must be registered and logged in to see this link.]  Yêu thế

  Sponsored content

  Re: [Chia Sẻ] View topic dọc + thanh level + nút thank - tùy người cảm nhận

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Sun Feb 25, 2018 8:36 pm